Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Wymagane dokumenty do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018

Wymagane dokumenty do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci

3. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",

5. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

6. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,

7. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym   okres zasiłkowy tj. 2016r.
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres  zasiłkowy tj.2016r.,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% za 2016r. ( od pracodawcy lub zaświadczenie z ZUS-u)
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj.2016r.,
 • kopię umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

8. W przypadku utraty lub uzysku dochodu :

 • dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
 • dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia oraz sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

9. kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktów zgonu rodziców lub odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się,

10. kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

11. kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

12. kopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,

13. kopię orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

14. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

15. kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

16. kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

17. oświadczenie dotyczące wysokości uzyskanych alimentów w 2016r.( dotyczy osób, które otrzymują alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz alimentów przekazywanych przez komornika lub przekazywanych przez rodzica który jest zobowiązany do alimentacji tj. za 2016r.)

18. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Osoby ubiegające się o poniższe dodatki do zasiłku rodzinnego są zobowiązane dostarczyć oprócz wymienionych powyżej dokumentów:

1. Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub w przypadku ubiegania się o jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską - od 10 tygodnia ciąży.

2. Do dodatku do ZR z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego ( kserokopia umowy o pracę );
 • zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w  niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie  o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się  o urlop wychowawczy była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych przez płatnika

3. Do dodatku do ZR z tyt. samotnego wychowywania dziecka

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; .   
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawianie dziecka pod opieką naprzemienną oboga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

4. Do dodatku do ZR z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

5. Do dodatku do ZR z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły na rok 2017/2018

6. Do dodatku do ZR z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • zaświadczenie  potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
 • zaświadczenie lub oświadczenie  o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

7. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
8. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń rodzinnych  w innej gminie w przypadku kiedy jedno lub dwoje rodziców nie posiadają  meldunku na terenie gminy w której składają wniosek.

ww.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/