Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

ZARZĄDZENIE  NR  43/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach

z dnia 29.12.2020 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 03.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

 

ZARZĄDZAM

co następuje:

 

§ 1

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”. W terminie składania ofert tj. od dnia 03.12.2020 r. do dnia 28.12.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

§ 2

Zarządzenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota, na stronie internetowej GOPS w Białych Błotach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf - kliknij, aby pobrać